1. Напишете програма, която въвежда от клавиатурата редица от цели числа и намира средноаритметичното им. Въвеждането продължава дотогава, докато не се въведе 0.

2. Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1.2.3…N)

3. Напишете програма, която въвежда коефициентите на квадратното уравнение a.x^2+b.x+c=0 и определя дали има два различни реални корена.

Leave a Reply