Петьо Венелинов Николов

учебна 2017/2018г.

I – Резюме

IMG_20151009_110210_1Има много начини за да се представя, но нека все пак официално това стане под формата на CV, а по-късно прочитайки редовете по-долу ще добиете по-детайлна представа за мен.

Съвсем накратко информацията за мен е следната:

Магистър по Математика и информатика, който има успешна ИТ практика.


II – Философия на преподаване

По време на моят житейски път винаги съм си задавал въпросите: Кой учител е добър и кое по-точно го прави добър?

Отговаряйки си на тях и още други подобни съм се опитвал да начертая моят професионален път на развитие. През годините съм се лутал доста, но съм следвал отговорите на въпросите по-горе.

Много е трудно да се изброят едни отговори и в следствие на тях да заявим, че едни учители са добри, а други не. Много е важно да определим кой как се вижда като учител и как се чувства в учителските доспехи. Дали го стягат, дали не са му широки или пък се чувства комфортно в тях.

За себе си мога да кажа, че учителските дрехи са ми по мярка и се чувствам комфортно в тях, дори в момента, когато трябва да обяснявам на другите какъв учител съм 🙂

Не съм идеален и по някога дрехите ми се захабяват и трябва да се сменят или ремонтират, но определено смятам, че усещам модните тенденции.

Нека премина малко по-сериозно за философията ми на преподаване… Повечето от нас са чували за образователните модели, които са най-добре работещи. Начинът ми на работа е много близък до тях. Най-общо казано това, което правя е да давам насоки към учениците и да ги насочвам в правилната посока към справянето един голям проблем. Справянето, разбира се, излиза много извън класната стая и има дългосрочен аспект.

В традиционното компютърно обучение се използва методът Step by Step, при който за да се изучи един софтуер се поставя една голяма задача (проект) и изучаването започва чрез справянето на отделни етапи със задачата. Накрая на книгата имате готови две неща, разработен продукт с непознат софтуер и научен в някаква степен непознат до преди това софтуер.

Разликата при книгата е класната стая е, че учениците работят хем като отбор, защото знанията обхождат всички, хем всеки работи самостоятелно, дори се наблюдава и елемент на състезание.

Учителят през цялото време само направлява посоката. Децата вършат цялата обучителна дейност.

Малко по-надолу ще демонстрирам как става това чрез няколко примера.

III – Отговорности на учителя/учебна програма

Освен традиционните ми отговорности като учител от мен се очаква да имам работещ компютърен кабинет и да мога да се справям с непредвидените ситуации. Например развален компютър, липсващата интернет връзка и т.н.

През тази учебна година преподавам по предметите Информационни технологии и Информатика на следните класове:

Информационни технологии:

6 (Учебник на издателство Просвета плюс)

7 (Учебник на издателство Просвета плюс)

9 а, б (Учебник на издателство Просвета)

10 а

11 а

12 а

IV – Методи на преподаване/стратегии

Малко по-горе написах за моите методи на преподаване. Тук мога да покажа как правя това с примерни задачи.

Проект – предпечатна подготовка

Да се създаде публикация (може да бъде част от книга, вестник, списание и др. с начална страница) с помощта на система за предпечатна подготовка от най-малко 12 страници при следните изисквания:

1) Формат А4; – 1т.
2) Еднообразно форматиране на текст и параграфи; – 5т
3) Вмъкнати и форматирани графични обекти (с използване на инструменти за чертане на линии, правоъгълници, елипси и т. н.) така, че да подхождат на дизайна на съответната страница и да придават цялостна завършеност на проекта.; – 5т
4) Създаване и използване на поне два цвята; – 2т
5) Част от текста да е в повече от една колона на поне три страници; – 3т
6) Използване на поне 3 форматирани текстови блока на страница (не важи за книги); – 5т
7) Вмъкнати и форматирани графични изображения; – 3т
8) Използване на бити букви в началото на всеки текстов блок стига това да е уместно; В заглавията не се поставят бити букви. – 4т
9) Ограждане с рамка на поне три обекта във вашият документ (текстово поле или графично изображение); – 4т
10) Номериране на страниците; – 3т
11) Използване на макетни страници – 10т
12) Да се осигури баланс между текст и графични обекти/ изображения. Под баланс се разбира да са симетрични едни спрямо други и да няма големи празни пространства между обектите. – 8т
13) Да се генерира pdf файл от програмата, с която сте избрали да работите. – 2т
14) На всяка страница трябва да има достатъчен брой илюстрации, които да направят дизайна впечатляващ и атрактивен! – 15т

Заб.
– Да се спазват правилата за компютърен набор на текст;
– Текстът да е на български или английски език и да се цитират използваните източници.
– Използването на шаблони (темплейти) е разрешено.
– Използвайте подходящи шрифтове. В стъпка 14 това ще бъде оценено.
– Некачествените или неподходящи изображения ще загрозят Вашите проекти!!!

Това е първата задача по Информационни технологии в 9 клас. Учениците не знаят какво е предпечатна подготовка, но бързо се справят и дори сами определят (някои от тях) с каква програма е най-добре да работят. Все пак в някакъв момент обяснявам какво означава Предпечатна подготовка, какви програми се използват и защо има нужда от тези неща…

Хубавите задачи без подходяща среда за обучение не са достатъчно хубави и поради тази причина много време търсих подходяща среда. Работил съм с повечето съществуващи, но преди 2 години се запознах с новопоявилият се продукт на Google наречен Class Room. Това е една страхотна среда за обучение, която освен, че е невероятна като незаменима помощ в обучението, но и непрекъснато се развива.

Много важно е и оценяването. При учениците от 5 до 7 клас то става по традиционният подход чрез общите задачи от учебника. Задачите са известни предварително, защото са в отделен раздел на учебника и с приближаването на края на раздела децата знаят, че предстои да имат практически задачи с оценка. Оценката се поставя на основата на микс от очакваните резултати от учебната програма и правилното справяне с поставените задачи.

При учениците от 8 до 12 клас нещата стоят по-различно. Тук оценката е съчетана от няколко сложни фактора. При тези ученици работя със задачи под формата на проекти и ако сте обърнали внимание на примера по-горе срещу всяко изискване има брой точки. В случая общият брой точки е 70. Минимумът за 3 е 60% от общата сума и така се получава следната скала за оценяване:

До 41 точки – Слаб 2
От 42 до 48 точки – Среден 3
От 49 до 55 точки – Добър 4
От 56 до 62 точки – Много добър 5
От 63 до 70 точки – Отличен 6

Учениците могат сами да определят своите оценки, но искайки да ги възпитавам и на правилна самооценка всеки един попълва анкета (формуляр) от Google Drive, чрез която се самооценява. След, като разгледам работата на всеки един ученик и неговата анкета коментирам в ClassRoom и устно какво е постигнал и как се е справил с поставените задачи.

Последната новост от месец август 2016г е възможността за добавяне на родител/настойник на детето, като хубавото нещо е, че той ще може чрез писма от ClassRoom да се информира за работата на детето през седмицата или през деня, в зависимост от това какво е избрало лицето.

Продуктът на Google е безплатен стига да предоставите исканата от тях информация за учебното заведение.

V. Обратна връзка

През цялото ми време като учител се стремя да имам обратна връзка с моите ученици, дори и след училищният им период. Интересувам се на какво ниво е моето обучение, дали са достатъчно готови за обучението им по ИТ в университетът.

За съжаление не мога да бъда сигурен в моята правдивост в оценяването, но съм убеден, че налагането на външното оценяване по ИТ във всички класове ще покаже дали съм правдив в оценяването. Все пак предполагам, че съм на прав път и доказателствата са моите ученици, които показват съответните знания в последващото им обучение.

Vl- Друго

Най-важната допълнителна част в моят професионален път е самообучението, по-точно всекидневното самообучение.

VII- Бъдещи планове

Моите бъдещи планове са постоянно да правя задачите в обучението по ИТ и Информатика все по-атрактивни и добри. Голяма роля за това играят самите ученици.

VIII-Самонаблюдение

Това е може би най-трудната част от портфолиото и според ръководството за неговото попълване трябва да отговоря на следните въпроси. Най-добре е просто да отговоря…

Коя е най-силната ви страна като учител? Защо? 

Най-силната ми страна като учител е свободата, която давам на децата в обучението и възможността за излизане извън традиционната класна стая. По този начин часовете ми са забавни, интересни и максимално близки до заобикалащата ги действителност, защото задачите са свързани с ежедневието.

Какво най-много би искал да промениш в своето преподаване?

Не искам да променям нищо за сега.

Предприел ли си стъпки в тази посока? 

Не съм, защото не искам.

Кое е най-забележителното ти постижение? 

Имам няколко постижения, но несъмнено това, което най-много ми направи впечатление е похвалата от преподавателят по физика (от университета) на един мои ученик за това как работя!

Какви нови стратегии за преподаване се опитвал през последните години? 

През целият ми професионален път съм следвал сегашната ми стратегия и съм я изграждал стъпка по стъпка.

Какво си научил от стратегиите, които са били успешни? Тези, които не са били успешни? 

Всеки учител прави грешки в някакъв етап от развитието си особено в началото. Тогава са повечето препъни камъни, но те не са единствени. Как да познаем дали грешим?

От поведението на учениците по време на час!

Как мотивирате изявените ученици? Как мотивирате тези ученици, които се борят? 

Напълно искрените отношения оказват голямо влияние между отношенията между учител и ученик. Взаимното уважение също.

Как бихте описали отношението между вас и учениците ви? 

Хем интересни, хем обикновени, но напълно искрени и без фалш!

Какви са трите най-важни неща, които новопостъпващите учители в твоята област трябва да знаят, за да бъдат ефективни? 

Да използват само ефективни методи на обучение, а не да разчитат на стереотипите на обучението от ВУЗ-А.

IX- Приложение

Като допълнение мога да благодаря на ръководството на СОУ “д-р Петър Берон” Червен бряг за това, че ми оказва пълно съдействие в развитието ми като учител! Това е много важно за мен!

X- Новини

На 10 и 11 май 2018 заедно с група ученици от СУ “Д-р Петър Берон” град Червен бряг взехме участие на конференция на тема: “Интелектуалната собственост – основна предпоставка за конкурентноспособността на икономиката.” Нашата задача беше да представим платформата за обучение GOOGLE Класна стая.

3 ноември 2016 – Представяне на платформата GOOGLE ClassRoom пред колеги.

ноември 2016 – Участвам в програмата “Твоят час” под формата на “Визуално програмиране”, която е предназначена за ученици от 5, 6 и 7 класове.

12 април 2017 – Посещение на конференцията “Образование за професиите на бъдещето“.

20 май 2017 – Присъствие на обучение на тема: “Създаване на портфолио” (придобит 1 кредит)

През месец юни успешно защитих V ПКС

28.08.2017 – 31.08.2017 – програма “Нашите пари”, финансирана от картовия оператор Виза (придобит 1 кредит)

От септември 2017 до декември 2017 взех участие в две работилници свързани с този проект и две самостоятелни задачи.

На 1 декември 2017г започнах едногодишна специализация на тема:

Дидактически технологии в обучението по математика и ИИТ

Ще бъда благодарен на учениците си, ако отделят малко време и попълнят следната: Анкета за обратна връзка