———————————————————————– www.eufunds.bg ————————————————————- Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Read More →

Едно дълго чакано събитие стана вчера стана факт. Всичко започна преди може би 1-2 години, когато моят приятел бегач Георги Литвиненко ми предложи да поговори с мои ученици на тема програмиране. По-точно как се става програмист, какво се очаква, как можеш да се развиеш, но не като суха теория, а просто разказа своят живот. Не […]

Read More →

Провокиран, в добрият смисъл, от един мой бивш ученик Виктор Данчев реших да направя нова класна стая с код: w4r944e Какъв е смисъла и за кого е предназначена? Едно по едно 🙂 Смисъл винаги има независимо какво си мислим. Тази стая е предназначена за тези ученици, които търсят един различен поглед върху ИТ сектора. В момента […]

Read More →