Google учи на програмиране с мулти филмче автор: TechNews.bg дата: 11/12/2015 10:27 Inside HQ привлича децата с логически блокове и картини Интерфейсът на Inside HQ е максимално опростен – състои се от логически блокове и картинки, така че децата да направят лесно първи стъпки в програмирането Google реши да привлече вниманието на децата към програмирането […]

Read More →

1. Напишете програма, която въвежда от клавиатурата редица от цели числа и намира средноаритметичното им. Въвеждането продължава дотогава, докато не се въведе 0. 2. Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1.2.3…N) 3. Напишете програма, която въвежда коефициентите на квадратното уравнение a.x^2+b.x+c=0 и определя дали има два различни реални корена.

Read More →

Напишете програма, която по въведено цяло положително число N пресмята неговия факториел – N!=1.2.3.4.5…..N Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1.2.3…N) Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)

Read More →