Turbo Pascal
Първи урок:

Алгоритми

Втори урок:

Описание на алгоритми чрез блок схеми

Трети урок:

Въведение в езика Turbo Pascal

Четвърти урок:

Величини в езика Pascal

Пети урок:

Оператор за присвояване

Шести урок:

Входни- изходни операции

Седми урок:

Разклоняване на изчислителния процес

Осми урок:

Оператор за избор на вариант

Девети урок:

Оператори за цикъл

Десети урок:

Подпограми

Единадесети урок:

Масиви

Дванадесети урок:

Тип знаков низ

Тринадесети урок:

Тип запис

Четиринадесети урок:

Файлове

Leave a Reply