Напишете програма, която въвежда числа, по-малки от предварително въведено N и ги умножава. Въвеждането да продължи до първото въведено число, което е по-голямо или равно на N. Напишете програма, която въвежда цяло число N и намира броя на цифрите му.

Read More →

Напишете програма, която въвежда коефициентите на квадратното уравнение a.x^2+b.x+c=0 и определя дали има два различни реални корени. Напишете програма, която въвежда валидна оценка с цифри (2 – 6) и я отпечатва с думи.

Read More →