Отговорът на този и други въпроси ще търсим с една група ученици през новата учебна година в обучението по програмата за финансова грамотност на VISA “Нашите пари”. Местата са ограничени, но пък шоуто е гарантирано 🙂 Началото ще бъде през месец октомври.

Read More →

———————————————————————– www.eufunds.bg ————————————————————- Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Read More →

Преди 3 години на един господин, който се представи единствено с първото си име, Diego от някой си офис на Google в USA му отне една седмица за да разбере, че сме училище. В това време включвам и подготовката на документите, които се искаха от училището, в което работя. Днес Google пуснаха свободно своят продукт […]

Read More →

Едно дълго чакано събитие стана вчера стана факт. Всичко започна преди може би 1-2 години, когато моят приятел бегач Георги Литвиненко ми предложи да поговори с мои ученици на тема програмиране. По-точно как се става програмист, какво се очаква, как можеш да се развиеш, но не като суха теория, а просто разказа своят живот. Не […]

Read More →